Autoprotect LPG Warranty Prins

Szczególne warunki ubezpieczenia kosztów naprawy pojazdów samochodowych Autoprotect Prins Warranty
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Na podstawie niniejszych szczególnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej s.w.u., Red Sands Insurance Company (Europe) Limited, zwany dalej Ubezpieczycielem, zawiera umowy ubezpieczenia z podmiotami posiadającymi zdolność do czynności prawnych, zwanymi dalej Ubezpieczającymi.
2. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia do umowy postanowień odmiennych lub dodatkowych w stosunku do wskazanych w niniejszych szczególnych warunkach ubezpieczenia, o ile nie pozostają one w sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Ich wprowadzenie wymaga formy pisemnej potwierdzającej przyjęcie tych postanowień przez Strony umowy.
§ 2. Definicje
Użyte w niniejszych s.w.u. określenia mają następujące znaczenie:
1) autoryzacja szkody – potwierdzenie przez centrum autoryzacji szkód zaakceptowanego zakresu i kosztu naprawy pojazdu;
2) autoryzowana stacja obsługi (ASO) – autoryzowany punkt obsługi i naprawy pojazdów, właściwy dla marki pojazdu objętego ubezpieczeniem, posiadający zgodę producenta lub importera pojazdów tej marki na ich serwisowanie i wykonywanie napraw, z siedzibą na terytorium państw, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszych s.w.u.;
3) awaria – nagłe i nieprzewidziane zaprzestanie pracy elementu lub zespołu pojazdu, spowodowane przyczyną wewnętrzną pochodzenia: mechanicznego, elektrycznego, elektronicznego, pneumatycznego lub hydraulicznego;
4) centrum autoryzacji szkód – Autoprotect Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-577), Al. Niepodległości 120/20;
5) dealer – podmiot posiadający zgodę producenta lub importera pojazdów danej marki na ich sprzedaż, z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6) dokument ubezpieczenia (polisa) - dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia;
7) element pojazdu – część wchodząca w skład oryginalnej konstrukcji pojazdu lub zamontowana w autoryzowanej stacji obsługi, objęta zakresem ubezpieczenia określonym w § 3 ust. 3 niniejszych s.w.u.;
8) gwarancja – gwarancja jakości udzielona przez producenta, importera, sprzedawcę pojazdu lub podzespołów pojazdów;
9) kierowca – Ubezpieczony lub osoba upoważniona przez Ubezpieczonego do korzystania z pojazdu, posiadający uprawnienia do kierowania pojazdem na podstawie przepisów prawa obowiązującego w kraju, w którym doszło do powstania szkody;
10) okres eksploatacji pojazdu – okres liczony od daty pierwszej rejestracji pojazdu;
11) pojazd – samochód o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, sprzedany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszczony do ruchu na drogach publicznych i posiadający ważne badania techniczne, zaopatrzony w polskie numery rejestracyjne i wymieniony w dokumencie ubezpieczenia (polisie);
12) szkoda – awaria pojazdu wskazanego w dokumencie ubezpieczenia (polisie);
13) ubezpieczający to osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, z miejscem zamieszkania lub siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który zawarł z Ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia na podstawie niniejszych s.w.u.; wszystkie postanowienia niniejszych s.w.u. dotyczące Ubezpieczającego stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego
14) ubezpieczony to podmiot, na rachunek którego została zawarta umowa ubezpieczenia będący właścicielem zakupionego pojazdu lub jego uprawnionym użytkownikiem na podstawie umowy leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, na mocy której użytkownik pojazdu jest odpowiedzialny za ponoszenie kosztów naprawy awarii pojazdu;
15) ubezpieczyciel – Red Sands Insurance Company (Europe) Limited z siedzibą Level 3, Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltar;
16) umowa ubezpieczenia – umowa zawarta pomiędzy Ubezpieczycielem a Ubezpieczającym, na podstawie niniejszych s.w.u.;
17) wartość pojazdu – ustalona przez Ubezpieczyciela wartość pojazdu wynikająca z notowań zawartych w katalogu Eurotax Glass’s – Informator Rynkowy, uwzględniająca wyposażenie dodatkowe, przebieg, stan techniczny oraz sposób użytkowania pojazdu, aktualna na dzień szkody.
§ 3. Przedmiot i zakres ubezpieczenia
1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty usunięcia awarii, w przypadku wystąpienia szkody w pojeździe wymienionym w dokumencie ubezpieczenia, zaistniałej na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów EFTA.
2. Nie obejmuje się ochroną ubezpieczeniową pojazdów:
1) eksploatowanych jako ambulanse, karawany, pomoc drogowa;
2) należących do policji, wojska, straży pożarnej lub straży granicznej;
3) wynajmowanych w celach zarobkowych w ramach wynajmu krótkoterminowego typu rent a car (okres wynajmu do 1 miesiąca);
4) użytkowanych do zarobkowego przewozu osób, zarejestrowanych jako autobusy lub wykorzystywanych do nauki jazdy;
5) nie posiadających ważnego badania technicznego poświadczonego wpisem do dowodu rejestracyjnego;
6) nie objętych ważną gwarancją udzieloną przez producenta lub importera pojazdu.
3. Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty usunięcia awarii następujących elementów pojazdu:
1) zespół dźwigni zaworów;
2) popychacze hydrauliczne;
3) zawory dolotowe;
4) zawory wylotowe z wyłączeniem przegrzania i wypalenia;
5) głowica cylindrów z wyłączeniem uszkodzeń powstałych na skutek przegrzania oraz odkładania się nagaru;
6) uszczelka głowicy cylindrów;
7) wałek rozrządu;
8) pompa oleju;
9) tłoki oraz pierścienie tłokowe;
10) sworznie tłokowe;
11) wał korbowy;
12) katalizator;
13) pompa wody;
14) koło pasowe wału korbowego;
15) kolektor dolotowy;
16) rozrząd (bez paska i napinacza).
4. Koszty naprawy lub wymiany obudów pokrywane są wyłącznie wtedy, gdy ich uszkodzenie nastąpiło w wyniku awarii elementu pojazdu objętego ochroną ubezpieczeniową.
§ 4. Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela
1. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje i Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń:
1) umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa kierowcy;
2) przeciążania pojazdu (np. udziału w rajdach samochodowych, wyścigach, konkursach, jazdach szkoleniowych);
3) zmian w oryginalnej konstrukcji pojazdu albo wbudowania części i dodatków, które nie zostały dopuszczone przez producenta pojazdu, dokonanych po dacie pierwszej rejestracji pojazdu z wyłączeniem montażu instalacji gazowej;
4) dokonania jakichkolwiek modyfikacji silnika (tuning) z wyłączeniem montażu instalacji gazowej;
5) uszkodzeń powstałych wskutek nieprzestrzegania przez Ubezpieczającego zaleceń zawartych w książce obsługowej pojazdu, a także uszkodzeń będących skutkiem zaniedbań dokonywania przeglądów okresowych pojazdu;
6) normalnego zużycia lub zaniedbania w trakcie eksploatacji pojazdu;
7) wycieków płynów eksploatacyjnych lub oleju;
8) zaniedbania obowiązku zgłoszenia dostrzeżonej awarii w autoryzowanej stacji obsługi;
9) zastosowania niewłaściwego rodzaju paliwa;
10) oddziaływania na pojazd czynników chemicznych lub mechanicznych, takich jak agresywne działanie środowiska, uderzenia kamieni, żwiru, piasku lub działania energii jądrowej;
11) działania sił przyrody (np. huraganu, gradu, burzy, powodzi, trzęsienia ziemi);
12) pożaru lub wybuchu;
13) następstwa działania zewnętrznej siły mechanicznej w momencie zetknięcia się (kolizji) pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu;
14) działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, zamieszek, rozruchów, niepokojów społecznych, strajków, lokautów oraz aktów terroru i sabotażu, a także konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania pojazdu przez władze.
2. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje również i Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:
1) szkody, które mogą być pokryte na podstawie innej umowy ubezpieczenia, przy czym wyłączenie to ma zastosowanie również w sytuacji, gdy z tytułu takiej umowy ubezpieczenia nie przysługuje odszkodowanie wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez Ubezpieczającego;
2) szkody w pojazdach:
a) eksploatowanych jako ambulanse, karawany, pomoc drogowa;
b) należących do policji, wojska, straży pożarnej lub straży granicznej;
c) wynajmowanych w celach zarobkowych w ramach wynajmu krótkoterminowego typu rent a car (okres wynajmu do 1 miesiąca);
d) w których dokonano jakichkolwiek modyfikacji silnika (tuning) z wyłączeniem montażu instalacji gazowej;
e) użytkowanych do zarobkowego przewozu osób, zarejestrowanych jako autobusy lub wykorzystywanych do nauki jazdy;
f) nie objętych ważną gwarancją udzieloną przez producenta lub importera pojazdu.
3) Szkody, które mogą być usunięte w ramach gwarancji udzielonej w odniesieniu do danego elementu lub zespołu pojazdu objętego ochroną ubezpieczeniową;
4) straty pośrednie wszelkiego rodzaju, powstałe wskutek awarii pojazdu i braku możliwości jego eksploatowania;
5) koszty czynności, takich jak:
a) przeglądy okresowe oraz czynności: kontrolne, diagnostyczne, pomiarowe;
b) regulacje, strojenia;
c) czyszczenie jakichkolwiek zespołów, w tym układów: paliwowego, smarowania i chłodzenia;
d) wymiany elementów filtrujących, środków smarujących lub płynów eksploatacyjnych;
6) szkody polegające na:
a) stopniowym obniżaniu się osiągów i pogarszaniu się właściwości jezdnych pojazdu;
b) stopniowej utracie kompresji silnika;
c) zwiększaniu się zużycia oleju silnikowego;
d) stopniowym zwiększaniu się poziomu hałasu, drgań, stuków i wibracji;
7) koszty wynikające z braku części zamiennych oraz koszty ich dostawy;
8) koszty czynności - kontrolnych, diagnostycznych, pomiarowych - wykonanych w celu rozpoznania awarii, jeśli okaże się, że rozpoznana awaria nie jest objęta ochroną w ramach niniejszych s.w.u.
3. Niezależnie od wyłączeń zawartych w ust. 1 i 2, Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w sytuacjach wskazanych w niniejszych s.w.u. w szczególności dotyczących naruszenia obowiązków związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy ubezpieczenia określonych w § 9 oraz związanych z wystąpieniem szkody, określonych w § 10 niniejszych s.w.u.
§ 5. Początek i koniec ochrony ubezpieczeniowej.
1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia wskazanego w dokumencie ubezpieczenia.
2. Okres ochrony ubezpieczeniowej trwa maksymalnie 36 miesięcy z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 i 6.
3. Umowę ubezpieczenia zawiera się na wniosek Ubezpieczającego, po uprzedniej identyfikacji pojazdu.
4. Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdzane jest dokumentem ubezpieczenia (polisą).
5. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się:
1) z upływem okresu ubezpieczenia na jaki została udzielona ochrona ubezpieczeniowa;
2) z chwilą osiągnięcia przez pojazd limitu kilometrów przewidzianego dla danego okresu ochrony;
3) z upływem okresu gwarancji udzielonej przez producenta lub importera pojazdu;
4) po wyczerpaniu się sumy ubezpieczenia wskutek wypłaty odszkodowania lub odszkodowań, co jest równoznaczne z wykorzystaniem ochrony ubezpieczeniowej;
5) z dniem wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej, w sytuacji opisanej w ust. 6.
6. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa z dniem trwałej i zupełnej utraty pojazdu w wyniku zniszczenia lub kradzieży, potwierdzonej wyrejestrowaniem pojazdu lub zajęcia pojazdu w toku postępowania egzekucyjnego. Skutkiem wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej, jest rozwiązanie umowy ubezpieczenia.
§ 6. Suma ubezpieczenia
1. Suma ubezpieczenia odpowiada wartości pojazdu.
2. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do wszystkich szkód powstałych w okresie ubezpieczenia.
3. Suma ubezpieczenia ulega każdorazowemu zmniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania.
§ 7. Limit odpowiedzialności na szkodę
W umowie ubezpieczenia stosuje się limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na szkodę w wysokości 10.000 zł.
§ 8. Składka ubezpieczeniowa
1. Składkę ubezpieczeniową ustala się za czas trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela, na podstawie taryfy składek obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.
2. Składka ubezpieczeniowa jest płatna jednorazowo przy zawieraniu umowy ubezpieczenia.
§ 9. Obowiązki Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w związku z zawarciem i wykonaniem umowy ubezpieczenia
1. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę na rachunek Ubezpieczonego, Ubezpieczający jest zobowiązany poinformować Ubezpieczonego o treści zawartej umowy ubezpieczenia i przekazać mu tekst niniejszych s.w.u.
2. W czasie trwania Umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający jest obowiązany niezwłocznie poinformować Ubezpieczyciela, w formie pisemnej, o zmianie przeznaczenia pojazdu lub zaistnieniu innych okoliczności wyłączających odpowiedzialność Ubezpieczyciela zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 2) niniejszych s.w.u.
3. Ubezpieczający zobowiązany jest do:
1) terminowego wykonywania przeglądów okresowych pojazdu w ASO, w zakresie zgodnym z zaleceniami producenta danej marki pojazdu, zawartymi w książce obsługowej, instrukcji obsługi i książce gwarancyjnej pojazdu, z tolerancją ± 14 dni i/lub 500 kilometrów;
2) terminowego wykonywania przeglądów instalacji gazowej zamontowanej w pojeździe, w zakresie zgodnym z zaleceniami jej producenta;
3) przechowywania oraz okazywania na żądanie Ubezpieczyciela, dokumentów potwierdzających fakt terminowego wykonywania przeglądów okresowych pojazdu, o których mowa w pkt. 1) i 2);
4) niezwłocznego zgłaszania do ASO istotnych objawów
Red Sands Insurance Company (Europe) Limited 2014.11.11.
nieprawidłowego funkcjonowania pojazdu i postępowania zgodnego z zaleceniami zawartymi w książce obsługowej, instrukcji obsługi i książce gwarancyjnej pojazdu;
5) postępowania zgodnego z zaleceniami zawartymi w książce obsługowej, instrukcji obsługi i książce gwarancyjnej w razie sygnalizowania przez którekolwiek urządzenie ostrzegawczo-sygnalizacyjne lub kontrolno - pomiarowe wystąpienia jakichkolwiek usterek lub nieprawidłowości.
4. Dowodem prawidłowo wykonanego przeglądu okresowego pojazdu są wpisy dokonane przez autoryzowaną stację obsługi w książce gwarancyjnej lub książce obsługowej pojazdu.
5. W odniesieniu do pojazdów dla których brak jest książki obsługowej i książki gwarancyjnej pojazdu, za dowód prawidłowo wykonanego przeglądu okresowego pojazdu uznaje się faktury VAT potwierdzające termin i zakres wykonanych czynności oraz użyte materiały.
6. W razie utracenia książki gwarancyjnej, książki obsługowej pojazdu lub faktur o których mowa w ust. 5, ciężar udowodnienia faktu terminowego wykonania przeglądów okresowych spoczywa na Ubezpieczającym.
7. Jeżeli niedopełnienie przez Ubezpieczającego lub kierowcę pojazdu obowiązków określonych w niniejszym paragrafie miało wpływ na powstanie lub rozmiar szkody, Ubezpieczyciel uprawniony jest do odmowy wypłacenia odszkodowania lub jego zmniejszenia.
§ 10. Obowiązki Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w razie wystąpienia szkody
1. W przypadku wystąpienia szkody kierowca pojazdu jest zobowiązany użyć dostępnych mu środków, mających na celu zapobieżenie zwiększaniu się szkody.
2. Jeżeli kierowca umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa naruszył obowiązki określone w ust. 1, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.
3. W przypadku wystąpienia szkody, w następstwie której naprawa pojazdu wykonywana będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Ubezpieczony lub kierowca pojazdu są zobowiązani do:
1) niedokonywania w pojeździe żadnych zmian i nie rozpoczynania naprawy pojazdu;
2) okazania w autoryzowanej stacji obsługi dokumentów potwierdzających fakt terminowego wykonywania przeglądów okresowych pojazdu wymaganych przez producenta pojazdu;
3) okazania w autoryzowanej stacji obsługi dokumentu ubezpieczenia;
4) wypełnienia w autoryzowanej stacji obsługi formularza zgłoszenia szkody, zawierającego w szczególności dane Ubezpieczonego, dane pojazdu oraz datę, miejsce i okoliczności zdarzenia;
5) przesłania kserokopii dokumentu potwierdzającego wykonanie ostatniego wymaganego przez producenta przeglądu okresowego pojazdu oraz formularza zgłoszenia szkody do centrum autoryzacji szkód, pod numer:
tel. (48 22) 856 80 44
faks (48 22) 646 99 28
e-mail: szkody@autoprotect.com.pl
6) po uzyskaniu akceptacji zakresu i kosztu naprawy pojazdu od centrum autoryzacji szkód - odebrania faktury VAT za naprawę pojazdu wystawionej przez autoryzowaną stację obsługi na Ubezpieczonego;
7) pokrycia kosztów naprawy pojazdu z własnych środków;
8) przesłania oryginału faktury VAT - a w przypadku płatników podatku VAT potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii faktury VAT - za naprawę pojazdu, do centrum autoryzacji szkód wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który Ubezpieczyciel ma dokonać wypłaty odszkodowania.
4. W przypadku wystąpienia szkody, w następstwie której naprawa pojazdu wykonywana będzie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Ubezpieczony lub kierowca pojazdu są zobowiązani do:
1) odebrania faktury za naprawę pojazdu wystawionej przez autoryzowaną stację obsługi na Ubezpieczonego;
2) pokrycia kosztów naprawy pojazdu z własnych środków;
3) przesłania oryginału faktury VAT - a w przypadku płatników podatku VAT potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii faktury VAT - za naprawę pojazdu, do centrum autoryzacji szkód.
5. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków wskazanych w ust. 3 lub 4, Ubezpieczyciel może odmówić lub odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków szkody.
§ 11. Ustalenie wysokości odszkodowania
1. Ubezpieczyciel ustala wysokość odszkodowania na podstawie faktur VAT dokumentujących naprawę pojazdu.
2. Wysokość odszkodowania uwzględnia normy czasowe operacji naprawczych, określone przez producenta pojazdu oraz uwidocznione w fakturze VAT wystawionej przez autoryzowaną stację obsługi dokonującą naprawy pojazdu:
1) ceny części zamiennych i materiałów;
2) stawki za jedną roboczogodzinę.
3. Ubezpieczyciel uprawniony jest do wstrzymania naprawy pojazdu do czasu dokonania bezpośredniej weryfikacji szkody przez swojego przedstawiciela lub niezależnego rzeczoznawcę.
4. W sytuacjach spornych Ubezpieczyciel uprawniony jest do zbadania pojazdu przez rzeczoznawcę oraz wyznaczenia autoryzowanej stacji obsługi mającej wykonać naprawę. Zakres naprawy realizowanej w ramach zawartej umowy ubezpieczenia będzie zależeć od opinii wydanej przez rzeczoznawcę powołanego przez Ubezpieczyciela.
5. Ubezpieczyciel uprawniony jest do:
1) kontroli naprawy pojazdu na każdym jej etapie;
2) dokonania oględzin pojazdu po naprawie.
§ 12. Wypłata odszkodowania
1. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za szkody objęte ochroną ubezpieczeniową, które powstały w okresie ochrony ubezpieczeniowej maksymalnie do ustalonej sumy ubezpieczenia.
2. Odszkodowanie nie może przekroczyć kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego na usunięcie awarii oraz limitu odpowiedzialności, o którym mowa w § 7 niniejszych s.w.u.
3. Odszkodowanie jest wypłacane w złotych.
4. Jeśli koszty naprawy pojazdu są ponoszone w walucie
obcej, odszkodowanie jest wypłacane według średniego kursu walut NBP, obowiązującego w dniu ustalenia odszkodowania.
5. Odszkodowanie jest wypłacane Ubezpieczonemu lub upoważnionej przez niego autoryzowanej stacji obsługi, po weryfikacji szkody, na podstawie faktur określających zakres wykonanych czynności naprawczych oraz części użytych do naprawy pojazdu.
6. Ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie.
7. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od chwili gdy przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności byłoby możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania Ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o szkodzie.
§ 13. Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nie unormowanych niniejszymi s.w.u. oraz umową ubezpieczenia, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
2. Spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy powszechne właściwe rzeczowo i miejscowo dla siedziby lub miejsca zamieszkania Ubezpieczającego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia, w postępowaniu cywilnym procesowym.
3. Roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia można dochodzić na drodze sądowej w postępowaniu cywilnym.
4. Skargi lub zażalenia związane z zawieraniem lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający będący osobą fizyczną lub uprawniony z umowy ubezpieczenia może zgłaszać do Ubezpieczyciela za pośrednictwem Autoprotect Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-577), Al. Niepodległości 120/20. Skargi mogą być też kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych.
5. Do realizacji postanowień niniejszych s.w.u. w imieniu i na rachunek Ubezpieczyciela jest uprawnione centrum autoryzacji szkód.
6. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone przez Red Sands Insurance Company (Europe) Limited Limited w dniu 10 listopada 2014 roku i wchodzą w życie z dniem 11 listopada 2014 roku.
Administrator:
Autoprotect Polska Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 120/20
02-577 Warszawa
Tel.: (22) 856 80 40
Faks: (22) 646 99 28
E-mail: biuro@autoprotect.com.pl